st11202019

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Naše církev

Naše církev

Ústava pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Ústava pravoslavné církve v českých zemích a na SlovenskuVěrouka pravoslavné církve spočívá na Písmu svatém a na všeobecné církevní tradici. Církevní tradice je zachována jednak v řádu církve a jejím životě, jednak ve spisech sv. Otců, tj. církevních spisovatelů z prvních století dějin křesťanství.
Vyznání víry pravoslavné církve bylo zformulováno na základě nejstarších textů, vyznávaných věřícími při křtu, opírajících se o Tradici a Písmo svaté, a do všeobecného užívání uvedeno částečně v roce 325, kdy bylo přijato prvním všeobecným sněmem všech křesťanských místních církví, konaným v Nikei, a poté doplněno druhým všeobecným církevním sněmem v roce 381, konaným v Cařihradě. Toto vyznání, nazvané Nikeo (nebo nicejsko)-cařihradským, bylo společné všem místním církvím, spojeným v jednu svatou, obecnou, apoštolskou církev křesťanskou.

Číst dál...

Posvátný synod

Posvátný synodPosvátný synod Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Posvátný tvoří biskupové vykonávající službu v církvi.

Předsedá mu metropolita, který jej svolává podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. Posvátný synod projednává otázky víry a mravů a spolupůsobí s metropolitou při kanonické správě církve. Posvátný synod rozhoduje o stížnostech na biskupy a o odvoláních proti rozhodnutím eparchiálních duchovních soudů.

 

 

 

 

Posvátný synodJeho Blaženost doc. ThDr. Kryštof, PhD., arcibiskup pražský, metropolita Českých zemí a Slovenska

Metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Kryštof – občanským jménem doc. ThDr. Radim Pulec, PhD. – se narodil v r. 1953 v Praze. V r. 1974 byl vysvěcen na diákona, později na kněze. Teologie vystudoval na Husitské teologické fakultě UK (1974), dále absolvoval Pravoslavnou bohosloveckou fakultu v Prešově (1979) a také Moskevskou duchovní akademii (1984).Jako první Čechoslovák, byl promován doktorem Athénské univerzity PhD (1987).

V roce 1985 byl, na základě požehnání metropolity Doroteje, v Trojicko-Sergijevské Lavře postřižen na mnicha se jménem ctihodného Christofora (Kryštofa) Římana (6. stol.), jehož svátek slaví pravoslavná církev 12. září. V roce 1986 jej vladyka metropolita Dorotej vyznamenal hodností igumena a roku 1987 jej uvedl do církevní hodnosti archimandrity. Jako mladý duchovný se plně věnoval církevní obci při pražském katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje a dalším svěřeným církevním obcím.

V roce 1988 přijal biskupské svěcení z rukou metropolity Doroteje, a byl zvolen biskupem olomoucko-brněnským. Roku 2000 jej po zesnutí vladyky metropolity Doroteje zvolila pražská eparchie svým biskupem a 25. 3. téhož roku byl intronizován jako arcibiskup pražský a českých zemí.

Vladyka Kryštof je všestranně aktivní v církevním životě doma i v zahraničí, kde vystupuje s příspěvky na konferencích, seminářích a jiných církevních a ekumenických střetnutích. Také se věnuje pedagogické činnosti a vědecké práci. Ovládá několik jazyků: řečtinu, ruštinu, němčinu a angličtinu. Má akademické a vědecké tituly doktora teologie – ThDr. a filozofie – PhD.

 

 

 

 

Vladyka RostislavJeho Vysokopřeosvícenost vladyka Rostislav, arcibiskup prešovský a Slovenska

Ondrej Gont sa narodil v Snine, je absolventom Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a zúčastnil sa na viacerých zahraničných študijných pobytoch, najmä v Grécku. Momentálne pôsobí ako duchovný v Detskom domove sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Pri vstupe do mníšskeho stavu prijal meno Rastislav. Nový prešovský biskup sa intronizáciou stane arcibiskupom prešovským a Slovenska, a teda najvyšším predstaviteľom a štatutárom Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Gerka nového biskupa charakterizoval ako veľmi skromného človek, až askétu.„Voľba biskupa je predovšetkým voľbou otca a ja dúfam, že budem dobrým otcom všetkým tým, ktorí ma zvolili,“ povedal pre média krátko po poslednom sčítaní hlasov víťaz volieb otec Rastislav.

 

 

 

 

Posvátný synodJeho Vysokopřeosvícenost ThDr. Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský

Arcibiskup Simeon, občanským jménem ThDr. Radivoj Jakovlevič se narodil v Praze 12.02.1926 ve smíšené srbsko-české pravoslavné rodině. V Praze vystudoval reálné gymnázium a zahájil v roce 1945 studium teologie na Karlově univerzitě. Osmileté teologické studium zakončil na Pravoslavné duchovní akademii v Leningradě roku 1953. Šest let pak vyučoval, většinou Starý zákon, na Pravoslavné bohoslovecké fakultě v Prešove. Když mu další pedagogickou činnost tehdejší totalitní režim znemožnil, přestěhoval se do Mariánských Lázní, kde působil 40 let jako pravoslavný farář. Ještě v roce 1958 se oženil a přijal kněžské svěcení.

V roce 1963 vystudoval dálkově překladatelskou fakultu Vysoké školy ruského jazyka a literatury a od roku 1969 byl členem starozákonní ekumenické překladatelské komise ve které pod vedením profesora Miloše Biče pracoval na překladu a výkladu Starého zákona do moderní češtiny, jež postupně vyšel ve čtrnácti svazcích. V roce 1982 obhájil svou doktorskou disertaci Izajášův EBED JAHVE a smysl jeho utrpení. Zúčastňoval se potom pravidelně kongresů Mezinárodní organizace pro studium Starého zákona IOSOT, v roce 1983 v Salamance, v roce 1986 v Jeruzalémě, kde měl přednášku, v roce 1989 v Lovani, v roce 1992 v Paříži, v roce 1995 v Campbridgi a 2001 v Bazileji.. V roce 1996 ovdověl. V monastýru svatého mučedníka Gorazda v Hrubé Vrbce přijal postřih a řeholní jméno Simeon (v čest prvního srbského knížete Stevana Nemanji – Simeona Myroronícího +1200). 21.06. 1998 byl v pražské katedrále vysvěcen na biskupa.

V roce 2000 byl jmenován biskupem olomoucko-brněnským a v roce 2006 byl vyznamenán v hodnost arcibiskupa a v této funkci setrvává dodnes. Celý život přispíval do církevního tisku exegetickými články, úvahami, básněmi i povídkami. Ještě v roce 1958 vydal skripta k celé Bibli kromě knih Mojžíšových. V roce 1990 připravil k vydání knihu archimandrity Sávvy Nerudy Život našeho Pána Ježíše Krista. V roce 2000 vydal knížku vlastních vánočních povídek Doteky odjinud. V roce 2003 biblická zamyšlení Ježíšův příchod a v roce 2005 úpravu své doktorské práce Tajemství starozákonního proroctví.

 

 

Posvátný synodJeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický

Michalovsko-košický arcibiskup Juraj Stránský sa narodil dňa 19. októbra 1979 v meste Jeseník v Českej republike. V júni 2007 úspešne ukončil magisterské štúdium na Ukrajinskej bohosloveckej akadémii /fakulte/ sv. Cyrila a Metoda v Užhorode. Vladyka Juraj je aj absolventom odborov anglistika-amerikanistika a turkológia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

Po dlhodobej službe čteca a neskôr i posväteného hypodiakona obdržal 14. marca 2004 z rúk olomoucko-brnenského biskupa Simeona svätenie na diakona. Prvý mníšsky postrih do riasy prijal v Hesychastériu sv. Cyrila a Metoda v Solúne /Tesalonikách/ a následne bol so súhlasom biskupa Simeona vysvätený 2. januára 2005 solúnskym metropolitom Anthimosom na kňaza. Na základe žiadosti predstaveného monastiera a protosyngela /generálneho vikára/ solúnskej metropolie mu metropolita Anthimos udelil titul archimandritu. Mníšsky postrih do mantie obdržal 18. apríľa 2007 za prítomnosti metrepolitu Kryštofa z rúk metropolitu Morfu Neofyta v staroslávnom monastieri Kykkos na Cypre.

Od 15. júla 2007 bol prijatý do zväzku michalovskej pravoslávnej eparchie a bol ustanovený za správcu biskupskej kaplnky na ÚMPE v Michalovciach. Vladyka Juraj obdržal biskupské svätenie v michalovskej katedrále dňa 30. septembra 2007. Na základe rozhodnutia Eparchiálnej rady Michalovskej pravoslávnej eparchie v Michalovciach zo dňa 19. februára 2009 o zmene názvu eparchie sa vladyka Juraj stal prvým michalovsko-košickým biskupom. 21. februára 2009 bol povýšený na arcibiskupa.

Má bohaté skúsenosti s organizovaním pútnických ciest po Českej republike i po zahraničí. Pravidelne prispieva do cirkevnej tlače i do iných periodík, prekladá teologické a iné odborné texty z anglického jazyka, ktorým spolu s gréckym, ruským a tureckým jazykom plynule rozpráva. Je tiež aj členom niekoľkých vedeckých a kultúrno-spoločenských asociácií.

 

 

Posvátný synodJeho Přeosvícenost Jáchym, biskup hodonínský, vikář – pomocný biskup pro správu olomoucko-brněnské eparchie

Biskup Jáchym (Mgr. Roman Hrdý) se narodil 8. března 1973 v Hodoníně. Dětství a mládí prožil se svými rodiči v Kroměříži, kde vystudoval gymnázium. Promoval na Pedagogické fakultě v Olomouci v oboru matematika a biologie. Poté dálkově studoval tři roky na detašovaném pracovišti Pravoslavné bohoslovecké fakulty v Olomouci.

Po přerušení studia odcestoval do Ruska, kde v roce 1997 přijal mnišství a v roce 1999 byl vysvěcen na kněze. Strávil sedm let v bratrstvu Trojice-Sergijovy lávry, dva roky studoval v Moskevské duchovní Akademii. V roce 2003 se vrátil do Hrubé Vrbky a stal se zde představeným zdejšího pravoslavného monastýru.

V sobotu 14. února 2009 byl vysvěcen v chrámu sv. Gorazda v Olomouci za pomocného biskupa hodonínského olomoucko-brněnské eparchie.

Paschální poselství | Пасхальное послание

Paschální poselství Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Vstal z mrtvých Kristus!
Christos voskrese!

Drazí duchovní otcové, bratři a sestry, srdečně Vás zdravíme u příležitosti svátku Vzkříšení Kristova!

Až letos na Paschu se svíčkami v rukou obejdeme chrám a s radostným dojetím poprvé zazpíváme velikonoční tropar: „Christos voskrese iz mertvych..." – „Vstal z mrtvých Kristus...", jistě si vzpomeneme, že je to právě po tisíc sto padesáté, co v naší zemi zazněla oslava Kristova vzkříšení ve slovanské srozumitelné řeči, že je to právě letos 1150 let, co na pozvání svatého Rostislava, knížete velkomoravského, přišli svatí soluňští bratři Konstantin a Metoděj a přinesli nám „Slovo, které se stalo Tělem", aby přebývalo mezi námi, a my jsme prvně celým srdcem uzřeli jeho slávu, „slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy." (J 1,14)

Číst dál...

Vánoční poselství Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v roce 2012

Vánoční poselství Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v roce 2012Drazí duchovní otcové, bratři a sestry,

KRISTUS SE RODÍ, OSLAVUJTE HO!

Ve všech našich chrámech zpíváme v den Narození Páně andělskou píseň: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi." (L 2,14) Připomíná nám události spojené s příchodem Krista na zem. Předvěčný Bůh, Bůh Syn, se stal člověkem a jako Bohočlověk uskutečnil spásu světa.

Slova andělské písně, kterou slyšeli betlémští pastýři, se stala nedílnou součástí vánočních liturgických textů. Nejenom však vánočních, dokonce každá božská liturgie začíná oslavou Boha na výsostech a přání pokoje, lidem dobrá vůle.

Číst dál...

Poselství k Roku svatých Cyrila a Metoděje

Cyril a MetodějPoselství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku k Roku svatých Cyrila a Metoděje

Důstojní otcové, bratři a sestry, vážení obyvatelé České republiky a Slovenské republiky,

loňského roku vyhlásila naše místní Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Rokem svatého knížete Rostislava. Uplynulo 1150 let od jeho Bohem vdechnuté myšlenky pozvat na Velkou Moravu věrozvěsty, kteří by srozumitelně zvěstovali slovo Boží a modlili se v rodném jazyce našich slovanských předků. Celý rok jsme se věnovali této veliké světecké osobnosti z počátku dějin našich slovanských národů. Konali jsme bohoslužby věnované jeho oslavě. Modlili jsme se v chrámech nesoucích jeho jméno. Pořádali jsme oslavy a konference věnované jeho duchovnímu, státnickému a etickému odkazu.

Číst dál...

Poselství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku k roku svatého Rostislava

Poselství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku k roku svatého RostislavaPoselství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku k roku svatého Rostislava

Bratři a sestry, vážení obyvatelé České republiky a Slovenské republiky,

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku chová v hluboké úctě památku svatého velkomoravského knížete Rostislava, který pozval v roce 862 na území našich dnešních států svaté věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Vyhlašujeme proto nadcházející rok 2012, v němž před 1150 lety připutovalo Rostislavovo poselstvo do Konstantinopole a předalo byzantskému imperátoru Michalu III. žádost o vyslání takových učitelů rokem svatého Rostislava. Pro tento Bohem požehnaný čin jsme knížete Rostislava svatořečili a vložili jeho památku do pravoslavného kalendária jednak na 5. červenec a zvláště na 28. říjen, kdy si připomínáme důležitý krok k obnovení politické samostatnosti našich národů.

Číst dál...

Pascha Kristova 2010

Pascha Kristova 2010Paschální poselství Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Christos Voskrese! Voistinu Voskrese!
Vstal z mrtvých Kristus! Vpravdě vstal z mrtvých!

Drazí důstojní otcové, bratři a sestry,
v tyto světlé dny Vzkříšení našeho Spasitele Ježíše Krista se naplňují Jeho slova, která řekl svým učedníkům v noci před svou dobrovolnou obětí na kříži: „Vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme." (Jn 16,22) Tato radost je náplní svaté Paschy – velikonočních svátků, kdy otevíráme naše srdce Kristu a zpíváme radostně „Vpravdě vstal z mrtvých Kristus – Voistinu Voskrese Christos!"

Číst dál...

Vánoční poselství 2010

Vánoční poselství 2010Vánoční poselství
Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Drahí duchovní otcovia, bratia a sestry!
Christos raždajetsja! Slavite Jeho!
Christos sa rodí! Oslavujte Ho!

„Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom,
Ten nám Ho zjavil" (Jn 1, 18)

Tieto slová apoštola a evanjelistu Jána nám odkrývajú nepozorovateľné tajomstvo bytia Boha v troch osobách a spásonosného plánu Jeho jednorodeného Syna. V dávnych dobách Boh zjavoval ľuďom svoju múdrosť, ktorá sa dodnes chráni v Písme Svätom, ale nie všetci boli ochotní podriadiť sa Božiemu zákonu a Jeho prikázaniam, veď aj krátko po Christovom narodení dal cisár Herodes zo strachu o stratu svojej moci v Betleheme zabiť 14 000 detí.

Číst dál...

Metropolitové českých zemích a Slovenska

Metropolitové českých zemích a SlovenskaArcibiskup pražský (nebo prešovský), metropolita českých zemí a Slovenska (slovensky metropolita Pravoslávnej církvi v Českých krajinách a na Slovensku) – oficiální titul hlavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, jedné z nejmladších autokefálních církví.

Dějiny Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku sahají do 9. století, i když autekefalitu tato církev získala až v roce 1951. V diptychu církví se Československá církev nalézá na patnáctém místě, hned po Polské pravoslavné církvi. Od 28. května 2006 je jejím nejvyšším představitelem Jeho Blaženost Kryštof, který byl dříve pražským arcibiskupem. Jeho předchůdce, Jeho Blaženost Nikolaj (Kuzan), byl prešovským arcibiskupem.

Číst dál...